محسن يزدانيان
محسن يزدانيان

محسن يزدانيان

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: گیاهپزشکی

پست الكترونيكي: mohsenyazdanian(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 29848
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان